تبلیغات
just books - چند مقاله در مورد ابوالفضل بیهقی

ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی در روستای حادث آباد بیهق( سبزوار) به دنیا آمد و پس از تحصیل کمالات بسیار در جوانی به خدمت دبیری به دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی پیوست. از آن پس نزدیک به سی سال در دوران حکومت سلطان محمود و مسعود و جانشینان ایشان به دبیری اشتغال داشت و در همه حال در مرکز فعالیت های سیاسی و دیوانی بود و تحولات و اتفاقات بی شمار آن دوران را از نزدیک می دید.
در بیست سال نخستین، کار را زیر دست استادش، بونصر مشکان، رئیس دیوان رسالت گذراند و به گفته خود " عزیز تر از فرزندان وی، نواخت ها دید و نام و مال وجاه و عز یافت. بونصر مشکان دبیر و وزیر و مشاوری عالی قدر بود و تا اواخر دوران سلطنت مسعود غزنوی می زیست. بیهقی در سراسر کتاب خود پیوسته از او به نیکی یاد کرده و از صفات برجسته اخلاقی و بزرگ منشی و صلاح اندیشی او حکایت ها آورده است. پس از مرگ بونصر مشکان بیهقی هم چنان محترم بود و بر سرکار ماند. اما در اواخر دوران که اوضاع پادشاهی غزنویان رو به پریشانی می رفت مدتی به زندان افتاد. پس از آزادی از کار کناره گرفت، به گوشه ای نشست و به نوشتن تاریخ خود، که یادداشت های آنرا طی سال ها فراهم آورده و یک بار نیز بخشی مهم از آن را از او دزدیده بودند، پرداخت.
بیهقی چه در احوال بزرگان و پادشاهان و چه در زندگی شخصی خود فرازونشیب های فراوان دید. عظمت دستگاه محمود را با آن شکوه و جلال افسانه ای و سپس توطئه ها و دسته بندی های درباریان را در زمان سلطان مسعود غزنوی از نزدیک شاهد بود. جشن ها و شادخواری ها و جام های زر و غلامان زرین کمر را در خدمت سلطان دید و پس از آن شکست و فرار مسعود را که " پیوستگان سلطان برای او جامه و چتر سیاه می فرستادند زیرا آنان همه اسباب تجمل خود را در جنگ و فرار از دست داده و اینک سخت بینوا بودند." این پست و بلندی ها در یاد و خاطرات بیهقی اثری عبرت آموز داشت. او کتاب خود را چنان نگاشت که تاریخ تمام نمای زمان خود و آئینه زندگی آدمیان باشد.به خواننده عبرت آموزد و بی حاصلی از کسانی را که بیهوده یکدیگر را می کشند و عاقبت تنها و دست خالی به زیر خاک می روند نشان دهد. تاریخ بیهقی به صورتی که امروز در دسترس ماست کتابی است درباره وقایع ده سال از دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی، این مدت در برابر تاریخ ایران، که به هزاره ها می رسد، زمانی ناچیز است. اما ابوالفضل بیهقی را با همین اثر پدر تاریخ ایران خوانده اند، زیرا کتاب او برترین نوشته فصیح فارسی است که با رعایت دقیق ترین و هوش مندانه شیوه تاریخ نگاری نگاشته شده است.
بیهقی در تاریخ نویسی روشی سنجیده و علمی دارد. هر واقعه را یا چنان که خود دیده و باز از اشخاص مطمئن شنیده باز می گوید. تاریخ در نظر او تنها شرح جنگ و پیروزی شاهان نیست. وی می خواهد داد تاریخ به تمامی بدهد. بنابراین هرواقعه را با همه جزئیات و خصوصیات لازم تصویر می کند. توصیف های او از وضع ها و موقع های گوناگون چنان روشن، دقیق و واقعی است که خواننده خود را در برابر پرده سینما می یابد و تمام عظمت و شکوه یا درد و اندوه صحنه مورد بحث را حس می کند. بیهقی، برای آن که نکته ای را فرو نگذارد، حتی به خلوت و درون حرم سلطان نیز راه می یابد، اما توصیف رویدادها را با متانت و نجابتی در خور پژوهشگری بزرگوار انجام می دهد.
بیهقی نویسنده ای فروتن و کم ادعاست. در همان زمان که او به نوشتن کتاب خود مشغول بود، دو مورخ بزرگ دیگر نیز در حال نوشتن تاریخ دوران غزنویان بودند، زیرا ایشان نیز پایان کار غزنویان را نزدیک می دیدند. یکی از این دو تن گردیزی و دیگری مولف ناشناس تاریخ سیستان است و هر دو کتاب نیز در نوع خود نکات تاریخی بسیار دارد. اما بیهقی که تاریخی چنین ارزنده و کم نظیر پرداخته خود از ایشان و دیگر کسان که به کار تاریخ مشغول بودند چنین یاد می کند: " مرا مقرر است که امروز که من این تالیف می کنم... بزرگانند که اگر به راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند... ایشان سوارانند و من پیاده... و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و چون سخن گویندی من بشنومی."
...................................................................................................................................

به سال 385 ه. ق در ده حارث آباد بیهق(سبزوار قدیم) كودكی به جهان آمد كه نامش را ابوالفضل محمد نهادند. پدر كه حسین نامیده می‏شد، كودك را به سالهای نخستین در قصبه بیهق و سپس، در شهر نیشابور به دانش‏اندوزی گماشت.ابوالفضل كه از دریافت و هوشمندی ویژه‏ای برخوردار بود و به كار نویسندگی عشق می‏ورزید، در جوانی از نشابور به غزنین رفته (حدود 412 هـ.ق)، جذب كار دیوانی گردید و با شایستگی و استعدادی كه داشت به زودی به دستیاری خواجه ابونصر مشكان گزیده شد كه صاحب دیوان رسالت محمود غزنوی بود و خود از دبیران نام ‏آور روزگار. این استاد تا هنگام مرگ لحظه ‏ای بیهقی را از خود جدا نساخت و چندان گرامی و نزدیكش می‏داشت كه حتی نهفته ‏ترین اسرار دستگاه غزنویان را نیز با وی در میان می‏نهاد، و این خود بعدها كارمایه گرانبهایی برای تاریخ بیهقی گردید، چنانكه رویدادهایی را كه خود شاهد و ناظر نبوده از قول استاد فرزانه خویش نقل كرده كه پیوسته «در میان كار» بوده است و در درستی و خرد بی‏همتا. پس از محمود، بیهقی در پادشاهی كوتاه مدت امیر محمد (پسر كهتر محمود) دبیر دیوان رسالت بود و شاهد دولت مستعجل وی؛ و آنگاه كه ستاره اقبال مسعود درخشیدن گرفت، نظاره ‏گر لحظه به لحظه اوج و فرود زندگانی او بود، و هم از این تماشای عبرت انگیز است كه تاریخ خویش را چونان روزشمار زندگی این پادشاه و آیینه تمام نمای دوران وی فراهم آورده است. پس از در گذشت بونصر مشكان (431 هـ.ق) سلطان مسعود، بیهقی را برای جانشین استاد از هر جهت شایسته ولی«سخت جوان» دانسته ــ هر چند كه وی در این هنگام چهل و شش ساله بوده است ـــ از این رو بو سهل زوزنی سالخورده را جایگزین آن آزادمرد كرد و بیهقی را بر شغل پیشین نگاه داشت. ناخشنودی بیهقی از همكاری با این رئیس بدنهاد، در كتاب وی منعكس است، تا آنجا كه تصمیم به استعفا گرفته است، ولی سلطان مسعود او را به پشتیبانی خود دلگرم كرده و به ادامه كار واداشته است.
پس از كشته شدن مسعود (432 هـ.ق) بیهقی همچون میراثی گرانبها، پیرایه دستگاه پادشاهی فرزند وی (مودود) گردید، و پس از آنكه نوبت فرمانروایی به عبدالرشید ـ پسر دیگری از محمود غزنوی ـ رسید، بیهقی چندان در كوره روزگار گداخته شده بود كه در خور شغل خطیر صاحبدیوانی رسالت گردد. اما دیری نپایید كه در اثر مخالفت و سخن چینی‏های غلام فرومایه ولی كشیده‏ ای از آن سلطان، از كار بر كنار گردید، و سلطان دست این غلام را در بازداشت بیهقی و غارت خانه وی باز گذارد. بیهقی سر گذشت دردناك این دوره از زندگی خود را در تاریخ مفصل خود آورده بوده است كه این بخش از نوشته ‏های وی جزو قسمتهای از دست رفته كتاب است، ولی خوشبختانه عوفی در فصل نوزدهم از باب سوم «جوامع الحكایات» این داستان را نقل {به معنا} كرده است:
هنگامی كه سلطان عبدالرشید غزنوی، به دست غلامی از غلامان شورشی (طغرل كافر نعمت) كشته شد (444 هـ.ق) با دگرگون شدن اوضاع، بیهقی از زندان رهایی یافت، ولی با آنكه زمان چیرگی غلام به حكومت رسیده، پنجاه روزی بیش نپاییده و به قول صاحب «تاریخ بیهق» بار دیگر «ملكبا محمودیان افتاد»، بیهقی دیگر به پذیرفتن شغل و مقام درباری گردن ننهاد و كنج عافیت گزید و گوشه‏ گیری اختیار كرد.
زمان تألیف كتاب
بیهقی كه دیگر به روزگار پیری و فرسودگی رسیده و در زندگی خود و پیرامونیان خویش فراز و نشیبهای بسیار دیده بود، زمان را برای گردآوری و تنظیم یادداشتهای خود مناسب یافته و از سال 448 هـ .ق به تألیف تاریخ پردازش خود پرداخت و به سال 451 این كار را به انجام رسانید، یعنی اندكی پس از درگذشت فرخزاد بن مسعود و آغاز پادشاهی سلطان ابراهیم بن مسعود(جلـ 451، ف 492).
مرگ بیهقی
بیهقی هشتاد و پنج سال زیسته و به تصریح ابوالحسن بیهقی در«تاریخ بیهق» به سال 470 هـ.ق در گذشته است و به این ترتیب نوزده سال پس از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه به اطلاعات تازه ای در زمینه كار خود دسترسی می‏یافته، آن را به متن كتاب می‏افزوده است.
نام كتاب
كتابی كه امروز به نام «تاریخ بیهقی» می‏شناسیم، در آغاز «تاریخ ناصری» خوانده می‏شده است به دو احتمال: نخست به اعتبار لقب سبكتگین(پدر محمود غزنوی) كه ناصرالدین است و این كتاب تاریخ خاندان و فرزندان و فرزندزادگان وی بوده، و دیگر لقب سلطان مسعود كه «ناصرالدین الله» بوده است. به هر حال كتاب به نامهای دیگری نیز نامیده می‏شده، از این قرار:
تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبكتگین، جامع التواریخ، جامع فی تاریخ سبكتگین و سرانجام تاریخ بیهقی، كه گویا بر اثر بی‏ توجهی به نام اصلی آن (تاریخ ناصری) به این نامها شهرت پیدا كرده بوده است. بخش موجود تاریخ بیهقی را «تاریخ مسعودی» نیز می‏خوانند از جهت آنكه تنها رویدادهای دوره پادشاهی مسعود را در بر دارد.
منبع:فرهنگسرا

.................................................................................................................................
بیهقی- ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی-
470-385 ه‍.ق.
در سال 385 ه‍.ق. در حارث آباد بیهق متولد شد. اوائل عمر را در نیشابور به تحصیل پرداخت، سپس به سمت دبیری وارد دیوان رسائل محمود غزنوی شد. بیهقی حدود 19 سال منشی دیوان رسالت غزنویان بود. ابتدا در زمان سلطان محمود، زیردست "بونصر مشكان" مشغول به كار بود و در زمان مسعود- پس از وفات بونصر- زیردست "بوسهل زوزنی" كار كرد. پس از مرگ مسعود- در زمان عبدالرشید- رئیس دیوان رسالت شد ولی پس از حمله مغول اموالش مصادره و خودش محبوس شد. بیقهی پس از آزادی از زندان ظاهرا دیگر وارد دربار نشد و اواخر عمر را به انزوا در منزل خود در غزنین به سر برد و به نوشتن كتاب پرداخت.
مهمترین اثر بیهقی "تاریخ آل سبكتگین" است كه كتاب حاضر- به نام تاریخ بیهقی- قسمتی از آن است. دوره كامل این كتاب به گفته ابن فندق بیش از سی جلد بوده است.
از دیگر آثار منسوب به او "مقامات بونصرمشكان" و "زینة الكتاب" است. وی در تاریخ مسعودی دو جا از كتابی به نام "مقامات" یا "مقامات محمودی" یاد می كند كه شاید قسمت محمودی این كتاب باشد.
بیهقی دلیل نوشتن تاریخ را آیندگان می داند و بارها آن را بیان می كند. دو شرط عمده مورخ، صداقت و اطلاع است كه بیهقی- شاید بیش از خوانندگان خود- متوجه اهمیت آن بوده است و بدین جهت در هر فرصتی خاطر خوانندگان را از راستگویی و حقیقت دوستی و نیز احاطه و اطلاع خود بر اخبار اطمینان می دهد. آنچه در كتاب بیهقی آمده یا از مشاهدات و مشهودات خود او است یا اطلاعاتی كه با كنجكاوی بسیار از اشخاص مطلع و مربوط به دست می آورد و یا از كتابهایی كه غالبا نام آنها را ذكر می كند و حتی راجع به ارزش آنها نظر خود را می گوید.
نثر بیهقی از نظر فصاحت و بلاغت نیز همواره بسیار مورد توجه بوده است. با آنكه به ذكر تاریخ می پردازد گاه از ایجازهای رسا بهره می گیرد كه هرگز به اصل موضوع آسیبی نمی رساند. گاه نیز كه به اطناب می پردازد نه در ذهن خواننده كسالت بار می نماید و نه از موضوع دور می شود.
وفات او به سال 470 ه‍.ق. اتفاق افتاد.
...............................................................................................................................